ethnotize

ethnotize

Modern interpretation of traditional ethno symbols. Ethno patterns turned into jewelry for 21st century.